تبلیغات

پیچک

اُکسین «oxin92» - راه تشخیص فعل مرکب از ساده( با تشکر از گروه ادبیات لارستان)
اُکسین «oxin92»
اُکسین به معنای رشد و بزرگ شدن است و در زمان عیلامیان شهری آباد و پر سکنه بوده است (نام قدیم اهواز).

       در کتاب های زبان فارسی راه های تشخیص فعل ساده از مرکب را شامل گسترش پذیری و نقش پذیری نحوی مطرح کرده اند، اما در کنار این دو راه، راه های دیگری نیز برای تشخیص آن ها وجود دارد.

معیار معنایی

       با توجه به این معیار ابتدا به فعل جمله دقت می کنیم، اگر در معنای اصلی خود به کار رفته شده باشد، ساده واگر درغیر از معنی اصلی خود به کاررفته باشد،مرکب گویند.

مانند: آب دریا به طرف ساحل پیش آمد.(ساده)       

دیروز حادثه ای برای من پیش آمد.(مرکب)

       در جمله ی اول فعل«آمدن» در معنای اصلی خود به کار رفته، پس ساده است؛ و بهتر است که بین پیش و آمد، فاصله ی میان کلمه ای رعایت شود. اما در مثال دوم فعل «آمدن» در معنای اصلی خود به کار نرفته و معنی جدیدی یا جزء غیر صرفی به خود گرفته، از این رو مرکب است و بهتر می نماید که فاصله میان کلمه ای بین دو جزء آن از بین برود.

معیار جانشینی

       با این معیار اگر بتوانیم به جای جزء غیر صرفی فعل، واژه ی دیگری در همان حوزه ی معنایی بگذاریم و معنی و مفهوم جمله تغییر نکند، فعل ساده اما اگر نتوانیم در همان حوزه ی معنایی واژه ای جایگزین جزء غیر مصرفی کنیم، فعل مرکب می باشد.

مانند:    آب دریا به طرف ساحل پیش آمد.(ساده)       

دیروز حادثه ای برای من پیش آمد.(مرکب)

       در مثال اول می توانیم به جای جزء غیر صرفی یعنی «پیش» واژه ی دیگری چون « بالا» و «جلو» بگذاریم، ضمن این که در معنای جمله نیز تغییری رخ نخواهد داد. اما در مثال دوم به جای جزء غیر صرفی، نمی توان واژه دیگری قرار داد که با فعل «آمدن» معنی رخ داد و حادثه را بدهد. بنابراین فعل جمله ی دوم مرکب است.

معیارآوایی

       با این معیار نیز می توان مرز میان فعل ساده و مرکب را مشخص نمود و آن دقت در جای مکث بین جزء غیر صرفی فعل با فعل می باشد. بدین معنی که اگر ضمن خواندن جمله یک مکث بالقوه بین جزء صرفی فعل داشته باشیم، فعل ساده و اگر نداشته باشیم فعل مرکب است. مانند:   

من او را سال ها دوست داشتم. (مرکب)        

من در این روستا دوست داشتم. (ساده)

       در جمله ی اول مکث و درنگی میان«دوست و داشتم» صورت نمی گیرد، پس فعل مرکب است اما در مثال دوم بالقوه مکثی خفیف میان «دوست و داشتم» دارد، بنابراین فعل ساده می باشد.

مفعول پذیری

       یکی دیگر از راه های تشخیص فعل ساده از مرکب، حضور مفعول در جمله است. البته این روش مخصوص جملات غیر اسنادی است، چرا که جملات اسنادی چهار جزیی لزوماً دارای مفعول هستند، ضمن این که فعلشان معمولاً ساده می باشد. مثال:

من او را دوست دارم (مرکب)                    

من در این شهر دوست دارم (ساده)

       جمله اول دارای مفعول می باشد، پس جزء غیر صرفی جزء فعل مرکب است، اما جمله ی دوم، دارای مفعول نیست و جزء غیر صرفی، مفعول جمله به حساب می آید.


لطفا به ادامه ی مطلب بروید 

       روش های مذکور برای تشخیص افعال، غیر از افعال ربطی و غیر اسنادی قابل توجه است.

چرا که افعال ربطی معمولاً به شکل ساده یا در نهایت به شکل پیشوندی به کار می روند و یا گونه ای دیگر از کاربردشان به صورت افعال کمکی است که در این صورت دیگر فعل ربطی به حساب نمی آیند.

روش تشخیص افعال اسنادی به گونه ای دیگر غیر از افعال معمولی و عادی زبان است.افعال اسنادی که گاه اسنادی و گاه غیر اسنادی هستند، عبارتند از: « کردن ـ نمودن ـ ساختن ـ گرداندن» ؛ زمانی که بتوان افعال این گروه را جایگزین یکی دیگر از افعال این گروه نمود فعل ساده خواهد بود و جمله اسنادی چهارجزئی است. مانند: من او را از این مسأله آگاه کردم. (نمودم، ساختم،گرداندم) .

       اما اگر نتوان همه ی افعال هم گروهشان را جایگزین سازیم، دیگر جمله اسنادی نیست. مانند: من روی شاهنامه تحقیق کردم. انجام کاری است و جمله سه جزیی مفعولی می باشد. مثال دیگر: من او را آگاه ساختم. ( نمودم، کردم و گرداندم)

جمله چهار جزیی مفعولی ـ مسندی است و فعل ساختم ساده می باشد. اما اگر بگوییم: من خانه ای را ساختم  (بنا کردن) جمله سه جزیی مفعولی است.

چون مصدر«کردن» از پرکاربردترین مصدرهای زبان فارسی است و این فعل به صورت های مختلف به کار

می رود، راه های تشخیص ساده از مرکب بودنش جداگانه ذکر می شود.

1. اگر بتوان هم گروه هایش را جانشین آن سازیم، این فعل ساده و جمله چهارجزیی  مفعولی ـ مسندی می باشد.

2. اگر به معنای «انجام کار» باشد، دیگر فعل اسنادی نیست و جمله ی سه جزیی مفعولی می سازد؛ همان طور که مثال آن قبلاً ذکر شد.

3. اگر این فعل نه اسنادی باشد و نه به معنای «انجام کار» به شرط آن که مفعول در جمله حاضر باشد « مرکب» است. مانند:

من داستان شاهنامه را مطالعه کردم. (مرکب)

من روی بخشی از شاهنامه تحقیق کردم. (ساده)

       افعال اسنادی دیگری چون « یافتن،پنداشتن، دیدن، گفتن و ...» نیزگاه اسنادی و گاه غیر اسنادی هستند. راه تشخیص اسنادی و غیر اسنادی بودنشان به این صورت است که اگر نتوانستم جمله را تبدیل به یک جمله ی سه جریی مسندی کنیم، این افعال و جملات چهار جزیی را می سازند اما اگر نتوانیم فعل غیر اسنادی است.

مثال: « من او را عاقل دیدم» که می توان گفت: « او عاقل است» جمله چهار جزیی و اسنادی می باشد. اما اگر بگوییم: « من ستارگان را در آسمان دیدم.»

جمله دیگر اسنادی نیست زیرا نمی توان گفت : « ستارگان آسمان است»

پس فعل جمله ی مذکور غیر اسنادی و سه جزیی مفعولی می باشد.

       نکته ی دیگر که در باب اجزای اصلی جمله با توجه به فعل به نظر می آید. این است که اولاً راه تشخیص اجزای جمله « فعل» می باشد. تنها دقت و توجه به فعل می تواند بسیاری از سوالات ما را در باب جمله، اجزای جمله و نقش های واژه ها در جمله مشخص سازد؛ چرا که ملاک ثابتی برای ساخت فعل و حضورش در جمله وجود ندارد. پس باید موقعیت فعلی« فعل» را در جمله سنجید. مثلاً افعال ناگذر، گذرا به مسند، گذرا به متمم، گذرا به مفعول، هرگاه با علامت سببی ساز، متعدی گردند به ترتیب به یک جزء دیگر نیاز پیدا خواهند کرد. مثلاً اگر دو جزیی اند سه جزیی و اگر سه جزیی اند چهارجزیی می شوند.

       نکته ی دیگری که در مورد فعل، لازم و ضروری به نظر می رسد. این که افعال دو وجهی را نباید با فعلی که در موقعیت های مختلف تغییر معنا می دهد یکی گرفت؛ چرا که افعال دو وجهی دارای یک معنی در همه ی کاربردها هستند و همیشه یک واژه اند . اما افعال دیگری مانند: « گرفتن، بریدن و... » با تغییر معنای خود ، یک واژه ی دیگر با معنی دیگر می شود.

       با توجه به این که یکی از مباحث مهم کتاب های زبان فارسی دوره متوسطه بحث فعل مرکب است و هنوز هم بسیاری از دستـور نویسان، نتوانسته اند به خـوبی از عهده ی حل آن برآیند ، روش های مذکـور تا اندازه ای می تواند ساختمان بسیاری از افعال زبان را مشخص نماید: هر چند که درباره ی فعل مرکب نظر های بسیار متنوعی وجود دارد و بسیاری از دستورنویسان و زبان شناسان ایرانی و اروپایی در باب آن، سخن ها گفته اند، اما نظر واحد و متقن در باب فعل مرکب در دست نیست. برخی کثرت فعل مرکب را در زبان بنا بر وسعت دایره ی زبان ، بیش تر از افعال ساده می دانند و برخی دیگر می گویند تعداد افعال مرکب زبان زیاد نیست و اکثر افعال زبان ساده اند.

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یکشنبه 1 شهریور 1394 :: نویسنده : گروه ادبیات
دوشنبه 21 مرداد 1398 05:38 ق.ظ
Thanks a bunch for sharing this with all of us you really realize what
you are talking about! Bookmarked. Please additionally
visit my web site =). We can have a link exchange contract between us
شنبه 19 مرداد 1398 09:27 ق.ظ
Definitely consider that which you stated.
Your favourite reason seemed to be at the web the
simplest factor to take note of. I say to you, I definitely get annoyed at the same time as people think about worries that they just do not understand about.
You controlled to hit the nail upon the highest as well as
defined out the entire thing without having side-effects , folks could take a signal.
Will likely be back to get more. Thanks
پنجشنبه 17 مرداد 1398 05:51 ق.ظ
Spot on with this write-up, I truly believe this
amazing site needs much more attention. I'll probably be back again to read through more, thanks for
the advice!
سه شنبه 15 مرداد 1398 10:12 ق.ظ
My relatives every time say that I am killing my time here at web, except I know I am getting familiarity daily by reading such good posts.
یکشنبه 13 مرداد 1398 11:04 ق.ظ
This article presents clear idea designed for the new visitors
of blogging, that genuinely how to do blogging.
جمعه 11 مرداد 1398 06:25 ب.ظ
Hey there! This post couldn't be written any better! Reading through this post
reminds me of my good old room mate! He always kept chatting about this.
I will forward this article to him. Fairly certain he will have a good read.
Many thanks for sharing!
یکشنبه 6 مرداد 1398 06:49 ب.ظ
cheers a lot this fabulous website is definitely professional plus everyday
شنبه 5 مرداد 1398 01:14 ق.ظ
Hi there ust wanted to give you a quick heads up.

Thee teext in your conteent seem tto bbe running off thhe screen in Opera.
I'm not sure if this iis a format issue or something
to do with browser compatibility but I thought I'd post tto let you know.
The layout look great though! Hope you get tthe issue fixed soon. Kudos
یکشنبه 30 تیر 1398 06:53 ق.ظ
It is appropriate time too make a feww plans for the longer term annd it
is time to be happy. I've rread this post and if I may I desire to recommend
you some attention-grabbing issues or suggestions.
Maybe you can write subsequent articles referring to
this article. I desire to read more issues approximately it!
یکشنبه 30 تیر 1398 01:30 ق.ظ
Pretty nice post. I juzt stumbled upon your weblg and wanted to say that I've truly enjoyed
browsing your blog posts. After aall I'll be subscribing to your feed and I hople you write again very soon!
شنبه 29 تیر 1398 09:23 ب.ظ
Index Search Villas and lofts to rent, search by region, find
in a few minutes a villa to book by city, a number of rooms
lofts and villas. Be in awe of the wonderful pictures and data that they
have to provide you. The site is a center for you all the ads inside field, bachelorette party?
Like somebody who leaves Israel? Whatever the explanation you should rent a
villa for the two event or merely friends recreation suitable for any age.
The site is also the center of rooms because of the hour,
which is another subject, for lovers who are seeking a lavish room equipped for
discreet entertainment by using a spouse or lover.

Regardless of you would like, the 0LOFT website makes a try to find you to identify rentals
for loft villas and rooms throughout Israel, North South and Gush Dan.
شنبه 29 تیر 1398 08:48 ب.ظ
Its such as you read my mind! You seem to understand so much approximately this, such as you wrote the guide iin it or something.
I believe that you just can do with some % to drive the message home a little bit, but other than that, this is wonderful blog.
An excellent read. I'll definitely be back.
شنبه 29 تیر 1398 08:46 ب.ظ
If you would like to obtaain a good deal from this artiicle then you have to apply such
strategies to your won website.
یکشنبه 23 تیر 1398 03:25 ب.ظ
You actually make it appear so easy along with your presentation but I
to find this matter to be really one thing which
I believe I might by no means understand. It sort of feels too complicated and extremely broad for me.
I am having a look forward for your subsequent
publish, I will try to get the hang of it!
جمعه 21 تیر 1398 06:19 ق.ظ
"We have to build to a different crescendo, cheri," he said.

"And then we should have an ending that is to be as none before."

His smile was decadent, his eyes were loaded with lust, plus
the soft skin of his hard cock against my sex was having
its intended effect. I had been feeling a stronger arousal now as I felt his cock slide
between my sensitive lips. I felt the of his cock push agonizingly
at the entrance of my pussy, and I needed him to thrust into me hard.
Instead he retracted and slid his hardness back
about my clit.

I became aching to have him inside, and I really could tell that his should
push that wonderful hard cock inside me was growing. His moans grew to check mine, and I knew the feeling
of my wet pussy lips on the head of his cock was getting too much for both of us.


"Allow the finale begin," he explained, and the man slid the top of his cock
inside me.

Both of us gasped because held his cock there for a moment.
I contracted my pussy to drag him further inside, and then he
threw his head back within the sensation. Inch by excruciating inch he pushed his cock
inside me, each time I squeezed my pussy around
him. His cock felt wonderful mainly because it filled me, but Needed all of it
inside me. I rolled to the side and rested my leg against his shoulder,
and the man plunged his cock completely in.
یکشنبه 16 تیر 1398 02:56 ب.ظ
I am now not certain the place you're getting your info, however good topic.
I needs to spend some time learning more or figuring out more.
Thank you for magnificent info I used to be in search of this info for my mission.
یکشنبه 16 تیر 1398 07:16 ق.ظ
I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was curious what all is needed to get setup?
I'm assuming having a blog like yours would
cost a pretty penny? I'm not very web savvy so I'm not 100% certain. Any recommendations
or advice would be greatly appreciated. Thank you
شنبه 15 تیر 1398 01:23 ق.ظ
Thanks for the auspicious writeup. It actually was a amusement
account it. Glance complicated to more brought agreeable from you!
By the way, how can we communicate?
جمعه 14 تیر 1398 04:04 ب.ظ
Great blog here! Also your web site loads up very
fast! What host are you using? Can I get your affiliatee link to yoiur host?

I wish mmy website loaded up as fast as yours lol
پنجشنبه 13 تیر 1398 07:52 ق.ظ
Sexy2call Quick search to get up to date results Find a massage escort girl, discrete
apartment or any perfect and indulgent recreation. In search
of escort girls? Discrete apartments? Create a quick search by region
یکشنبه 9 تیر 1398 01:38 ق.ظ
Sexy2call Quick search and get up to date results Look for a massage escort girl, discrete
apartment or any perfect and indulgent recreation.
Seeking escort girls? Discrete apartments? Make a quick search by region, the best
portal in Israel for discreet apartments and escort girls, several different youth ads that
gives you service and guidance you did not know, browse by city in order
to find you the dream girl for an additional indulgence,
business meeting? Ads never include and or provide and or encourage and
or imply the provision of sexual services. The ads are susceptible to each of the binding laws in the State of Israel.
شنبه 8 تیر 1398 04:28 ق.ظ
Index Search Villas and lofts to rent, search by region, find during first minutes a villa to rent
by city, a variety of
یکشنبه 2 تیر 1398 04:00 ق.ظ

Valuable info. Thanks!
if a woman takes a mans cialis best generic drugs cialis 200 cialis coupon cialis kaufen bankberweisung cialis 20 mg effectiveness best generic drugs cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis vs viagra cialis uk next day only now cialis 20 mg
جمعه 31 خرداد 1398 07:00 ب.ظ

Whoa a lot of amazing information!
prix cialis once a da cialis australia org cost of cialis per pill safe site to buy cialis online cialis uk next day cialis y deporte dosagem ideal cialis generic cialis generic cialis levitra cialis uk next day
جمعه 31 خرداد 1398 03:21 ق.ظ

You reported that well.
cialis generika female cialis no prescription cialis generika buy cialis only best offers 100mg cialis cialis 50 mg soft tab cialis baratos compran uk cialis rezeptfrei sterreich cialis generico online dose size of cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 11:56 ب.ظ

Position clearly regarded!.
cialis 100mg suppliers cialis prezzo in linea basso how does cialis work cialis cipla best buy generic cialis with dapoxetine side effects of cialis venta de cialis canada cialis soft tabs for sale purchase once a day cialis cialis qualitat
سه شنبه 28 خرداد 1398 01:16 ق.ظ

Wonderful postings, Thanks!
buying cialis overnight estudios de cialis genricos buy cialis online cialis price in bangalore enter site 20 mg cialis cost click here take cialis cialis pills in singapore cialis en 24 hora prices on cialis 10 mg cialis 30 day sample
یکشنبه 26 خرداد 1398 08:53 ب.ظ

Point clearly regarded!!
acquisto online cialis cialis online deutschland canadian drugs generic cialis cialis dose 30mg cialis 20 mg cost deutschland cialis online cialis therapie cialis 10 doctissimo cialis usa cost ou acheter du cialis pas cher
یکشنبه 26 خرداد 1398 06:18 ق.ظ

Thanks a lot. An abundance of advice.

acheter cialis meilleur pri tesco price cialis cialis super acti we recommend cheapest cialis cialis generico cialis vs viagra cialis for daily use cialis online deutschland calis tadalafil generic
شنبه 25 خرداد 1398 02:13 ق.ظ

Point very well taken..
how to purchase cialis on line price cialis wal mart pharmacy cialis arginine interactio cialis tadalafil prezzo di cialis in bulgaria effetti del cialis generico cialis mexico compare prices cialis uk prix cialis once a da cialis canada
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ


با سلام
وبلاگ حاضر با تلاش جمعی از همکاران ادبیات استان خوزستان راه اندازی شده است . تلاش ما بر این است که جریانی آرام ولی همیشگی با همدلی و صمیمیت ایجادنماییم و این کار گوشه ای از این حضور سبزدوستان و شیفتگان علم به تشنگان ادب می باشد.
تماس با ما 09163045783
oxin92@yahoo.com
زیر مجمعه های این وبلاگ ( شکرستان)(اخبار)(علمی آموزشی)(نمونه سوال)می باشند
zahednamazi@mihanmail.com

مدیر وبلاگ : گروه ادبیات
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

 

دریافت کد آپلود سنتر

امکانات جانبی